Uvjeti: Opći uvjeti poslovanja Gimlab d.o.o.

1. Područje primjene


 • 1.1. Ovi Opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu "Opći uvjeti") uređuju pravne odnose između GIMlab d.o.o. (u daljnjem tekstu "GIMlab") i njihovih Klijenata.

 • 1.2. Kupoprodaja GIMlab proizvoda obavlja se isključivo na temelju ovih Općih uvjeta, osim ako su drugačiji uvjeti izričito dogovoreni između GIMlab i Klijenta od slučaja do slučaja. Opći uvjeti Klijenta nisu i ne smatraju se prihvaćeni od strane GIMlab osim ako GIMlab izričito pisanim putem pristane na primjenu istih.

 • 1.3. Ukoliko po izričitoj narudžbi Klijenta GIMlab izvršava usluge dostave i montaže Proizvoda uz kupoprodaju Proizvoda, uz ove uvjete primjenjuju se i Opći uvjeti dostave i montaže.

 • 1.4. Za potrebe ovih općih uvjeta sljedeće definicije će imati značenja kako su definirana u istima ili u ovom članku:

 • 1.4.1. Proizvodi uključuju laboratorijski namještaj i digestore koje GIMlab proizvodi i stavlja na tržište. Ugovorne strane će detaljno opisivati proizvode u Narudžbenicama i Ponudama.

 • 1.4.2. Klijent – svaka pravna ili fizička osoba koja kupuje Proizvode od GIMlaba.

2. Sklapanje ugovora


 • 2.1. Ugovor se sklapa samo uz pisanu potvrdu ponude GIMlaba od strane Klijenta i isti će biti sukladan sadržaju Ponude i ovim Općim Uvjetima. Crteži u prilogu Ponude, koji crteži tijekom procesa pripreme Ponude moraju biti prihvaćeni od strane Klijenta, predstavljaju bitan dio ugovora.

 • 2.2. GIMlab zadržava sva prava nad dokumentacijom vezanom uz Proizvode (posebno slike, crteže, prijedloge dizajna) i uzoraka. Predmetna prodajna dokumentacija ne smije biti dostupna trećim osobama te se ista mora vratiti GIMlab odmah po zahtjevu.

3. Cijene, uvjeti plaćanja


 • 3.1. Ukoliko nije drugačije dogovoreno između stranaka, GIMlab će izračunati sve cijene unutar Republike Hrvatske u kunama, a izvan teritorija Republike Hrvatske u eurima (EUR) plus na temelju mjerodavnih primjenjivih poreznih propisa PDV.

 • 3.2. Transport, troškovi pakiranja, dostava i montaža nisu uključeni u cijenama Proizvoda, već se iskazuju i obračunavaju odvojeno u Ponudi.

 • 3.3. Klijent snosi troškove carine i drugih davanja nastalih u vezi s izvozno-uvoznim isporukama.

 • 3.4. Promjene u cijenama su dopuštene ako je proteklo više od 2 (dva) mjeseca između sklapanja ugovora i datuma isporuke.

 • 3.5. Osim ako je drugačije izričito dogovoreno sa pojedinim Klijentom pisanim putem, računi GIMlaba dospijevaju na naplatu odmah nakon primitka računa.

 • 3.6. U slučaju da Klijent kasni sa plaćanjem bilo kojeg dijela cijene Proizvoda/računa GIMlab, GIMlab ima pravo zahtijevati zakonske kamate. GIMlab ima pravo na naknadu svake daljnje štete uzrokovane zakašnjenjem u plaćanju.

4. Vrijeme isporuke


 • 4.1. Datumi isporuke i rokovi obvezuju samo ako su potvrđeni od strane GIMlab u pisanom obliku.

 • 4.2. Bilo kakve izmjene Narudžbe od strane Klijenta poslije prihvata Ponude podložne su isključivo odobrenju GIMlab-a u obliku izmijenjene Ponude GIMlab-a.

 • 4.3. Ukoliko Klijent ne poštuje dinamiku isplate cijene po Ponudi, GIMlab nije dužan isporučiti Proizvode u rokovima zadanim u Ponudi, već se isti rokovi produljuju za najmanje vremenski period jednak vremenskom periodu kašnjenja uplate cijene GIMlabu. Točan rok će GIMlab naznačiti Klijentu u ovisnosti o raspoloživosti kapaciteta proizvodnje GIMlaba u skladu s datumima primitka zakašnjelog plaćanja od strane Klijenta.

 • 4.4. Ukoliko Klijent onemogućuje isporuku Proizvoda (bez obzira na način, uključujući nepreuzimanje Proizvoda na skladištu, neosiguravanje uvjeta isporuke / uvjeta montaže ako je i montaža Proizvoda ugovorena) Klijent će nadoknaditi svu štetu GIMlabu, a račun za iste Proizvode dospijeva istekom 15 radnih dana od datuma predviđene isporuke bez obzira je li Klijent u međuvremenu otklonio uzroke onemogućavanja isporuke Proizvoda.

5. Uvjeti isporuke


 • 5.1. Osim ako je drugačije određeno u svakoj zasebnoj Ponudi, Cijena se odnosi na paritet skladište GIMlaba (EXW skladište GIMlaba).

 • 5.2. Na zahtjev Klijenata pošiljke će se, na trošak Klijenta, osigurani od krađe, oštećenja uslijed transporta, kao i protiv drugih rizika koji se mogu osigurati, ovisno o zahtjevu klijenta.

 • 5.3. GIMlab mora biti obaviješten bez odlaganja, a najkasnije u roku od četiri (4) radna dana u vezi oštećenja pri transportu ili gubitka te mora biti uključen u procjene štete od strane nadležnog tijela.

 • 5.4. U roku od 48 sati od dostave Proizvoda, Klijent će dostaviti GIMlabu potvrdu o preuzimanju Proizvoda koja će uključivati i podatke o bilo kakvim odstupanjima između narudžbe i dostavljenih Proizvoda, kao i bilo kakve vidljive nedostatke dostavljenih Proizvoda – ambalažna oštećenja i slično.

 • 5.5. Ako Klijent:

 • 5.5.1. nije potpisao odgovarajući zapis o isporuci u roku od 10 dana od dostave proizvoda ili dotične Tranše Proizvoda;

 • 5.5.2. odbija omogućiti GIMlabu da ispuni svoje obveze u skladu s Ponudom kako bi dovršio isporuku ili isporuke bilo koje Tranše Proizvoda i ako je takvo kršenje još u tijeku u razdoblju od 15 radnih dana od dana dostave posljednje potvrđene tranše, odnosno od datuma predviđene isporuke,

  smatrat će se da su Proizvodi isporučeni u cijelosti i bez nedostataka.

 • 5.6. GIMlab će biti odgovoran za nedostatke Proizvoda u skladu s ugovorenim Incoterms uvjetima.

 • 5.7. Ukoliko potvrda o preuzimanju Proizvoda sadrži odstupanja od Ponude / nedostatke Proizvoda za koje je odgovoran GIMlab sukladno ovim Općim uvjetima:

 • 5.7.1. Klijent će vratiti oštećene Proizvode GIMlabu na trošak GIMlaba;

 • 5.7.2. GIMlab će u dogovorenom roku dana od primitka oštećenih Proizvoda isporučiti ispravne Proizvode u zamjenu za oštećene Proizvode, odnosno dodatnu količinu Proizvoda koja nije isporučena sukladno Ponudi o svom trošku.

6. Jamstvo, ograničenje odgovornosti


 • 6.1. GIMlab jamči da su Proizvodi u skladu sa specifikacijom Proizvoda koju će GIMlab dostaviti Klijentu za potrebe deklaracije Proizvoda ispravni, odnosno da je sastav Proizvoda jednak specifikaciji Proizvoda koja je navedena za potrebe deklaracije i specifikaciji.

 • 6.2. Jamstveni rok za Proizvode traje 2 (dvije) godine od dana isporuke Proizvoda (a najkasnije od dana kad su obje stranke potpisale primopredajni Zapisnik, odnosno od isteka roka iz stavka 5.5 ovih Općih uvjeta), pod sljedećim uvjetima:

 • 6.2.1. proizvod s nedostatkom je instaliran ili sastavljen od strane GIMlaba ili ovlaštene tvrtke;

 • 6.2.2. proizvod s nedostatkom je redovito održavan u skladu s trenutno važećim uputama GIMlaba;

 • 6.2.3. proizvod s nedostatkom je redovito servisiran od strane ovlaštenog servisera u skladu s trenutno važećim uputama GIMlaba;

 • 6.2.4. nedostatak je na originalnom proizvodu/dijelu proizvoda koji nije neovlašteno montiran, izmijenjen, servisiran, preoblikovan ili prilagođen od strane treće neovlaštene osobe i/ili Klijenta;

 • 6.2.5. obavijest o nedostacima mora se dati GIMlabu odmah nakon što su isti uočeni ili najkasnije u roku od 3 (tri) radna dana od otkrivanja nedostatka;

 • 6.2.6. proizvod je korišten isključivo za namijenjenu uporabu sukladno uputama GIMlaba.

 • 6.3. Prethodne odrebe se ne odnose na ugrađenu opremu za koju GIMlab ima jamstvo dobavljača, za koju će se ugrađenu opremu nedostatci otklanjati isključivo sukladno takvom jamstvu dobavljača

 • 6.4. Predmetno jamstvo GIMlaba ne pokriva niti je GIMlab odgovoran za nedostatke ili štetu koja iz istih proizlazi kako slijedi:

 • 6.4.1. rezervne dijelove i potrošni dijelovi, uključujući radne ploče, potrošne dijelove, kao niti redovito habanje Proizvoda nastalo upotrebom istog;

 • 6.4.2. dijelovi izrađeni po dizajnu i uputi Klijenta;

 • 6.4.3. nedostatke koji:

 • 6.4.3.1. samo utječu na izgled proizvoda (npr diskoloracije); ili

 • 6.4.3.2. su tipična svojstva proizvoda; ili

 • 6.4.3.3. proizlaze iz uobičajenog trošenja proizvoda; ili

 • 6.4.3.4. su uzrokovani mehaničkim oštećenjem Proizvoda nakon preuzimanja Proizvoda od strane Klijenta ili presumpcije istog sukladno stavku 5.5 ovih Općih uvjeta; ili

 • 6.4.3.5. su uzrokovani neodgovarajućom ili nepravilnom pohranom ili korištenjem Proizvoda uzrokovani su namjernim oštećenjem, zlouporabom ili preopterećenjem; ili

 • 6.4.3.6. uzrokovani su višom silom (uključujući, ne ograničavajući na, oštećenja zbog vremenskih uvjeta ili prirodnim događajima, kao što su vatra, munja, potresi ili tornada); ili

 • 6.4.3.7. su uzrokovani popravkom, podešavanjem ili izmjenama Proizvoda od strane Klijenta, neovlaštene treće strane ili kombiniranjem proizvoda s opremom, proizvodima, mrežom ili uređajima koji nije isporučen ili preporučen od strane GIMlaba; ili

 • 6.4.3.8. su uzrokovani nepažnjom; ili

 • 6.4.3.9. su izravno ili neizravno, uzrokovani greškom sustava ili infrastrukture Klijenta ili trećih osoba (uključujući, između ostalog, hardverske pogreške, zastoje mreže, elektro probleme s napajanjem, probleme bilo koje druge infrastrukturne mreže s kojom su spojeni); ili

 • 6.4.3.10. su povezani sa ili proizlaze iz bilo kojih od gore navedenih isključenja.

 • 6.5. Potpuna odgovornost GIMlaba prema Klijentu vezano uz Proizvode iz Ponude neće prijeći iznos koji je GIMlab primio od Klijenta za takvu Ponudu.

7. Obavijesti


 • 7.1. Sve obavijesti i komunikacije biti će učinjene pismenim putem i to e-mailom ili preporučenim pismom (avionsko ako dostupno) ili potvrđenim telefaksom GIMlabu dostavljaju se na GIMlab d.o.o., Sveti Duh 62, 10000 Zagreb, fax: +385 1 3906 615, e-mail: info@gimlab.hr.

 • 7.2. Svaka takva obavijest ili druga komunikacija smatrati će se zaprimljenom i dostavljenom na način kako slijedi:

 • 7.2.1. ukoliko je odaslana poštom - preporučeno s povratnicom ili međunarodnom poštanskom službom (npr. DHL, FedEx), sa dostavnicom, na gore navedenoj adresi, na dan primitka sukaldno takvoj potvrdi, a ukoliko je poslana i e-mailom drugi radni dan nakon dana odaslanja;

 • 7.2.2. ukoliko je poslana putem faksa ili e-maila, na gore navedeni broj faksa / e-mail (odnosno na izmijenjeni broj faksa / e-mail osobe o kojem je druga Ugovorna Strana uputila obavijest u skladu s odredbama ovog paragrafa), idućeg radnog dana.

8. Izmjene i dopune, rješavanje sporova


 • 8.1. Ukoliko nije drugačije dogovoreno, mjesto izvršenja za isporuke i plaćanja je registrirano mjesto proizvodnje GIMlab – Gornja Zdenčina.

 • 8.2. Izmjene ili dopune ovih Općih uvjeta valjane su samo ako su u pisanom obliku i objavljene sukladno relevantnim propisima.

 • 8.3. Ugovorne strane će nastojati sve sporove koji proizlaze iz međusobnog poslovnog odnosa i ugovora koji su vezani s ugovorenom poslovnom suradnjom rješavati sporazumno.

 • 8.4. Ako nije moguće nastali spor riješiti na način iz stavka 8.3 ovih Općih uvjeta, sporovi koji proizlaze iz međusobnih odnosa GIMlab i Klijenta konačno će se riješiti pred stvarno i mjesno nadležnim sudom prema sjedištu GIMlaba.

 • 8.5. Za ove Opće uvjete, kao i za pojedinačne ugovore sklopljene između GIMlab i Klijenta, primjenjuju se zakoni Republike Hrvatske uz isključenje referentne odredbe međunarodnom privatnom pravu i Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (CISG). Isključena je primjena trgovačkih uzanci.

 • 8.6. Nevaljanost – Salvatorna klauzula - Ako bilo koja odredba ovih Općih uvjeta bude utvrđena kao nevaljana, nezakonita ili neprovediva iz bilo kojeg razloga, (a) valjanost, zakonitost i provedivost ostalih odredbi ovih Općih uvjeta (uključujući, ali ne ograničavajući se na sve dijelove članaka ugovora koji sadrže takvu odredbu koja je nevaljana, nezakonita ili neprovediva) neće biti ugroženi ili smanjeni te će (b) ugovorne strane bez odlaganja izmijeniti i dopuniti ugovor odredbama u pisanom obliku na način da svrha zamijenjenih odredaba bude očuvana u najvećoj mogućoj mjeri prema mjerodavnom pravu.

 • 8.7. Ovi Opći uvjeti, kao i sve kasnije izmjene i dopune istih, u skladu sa člankom 295. Zakona o obveznim odnosima, objavit će se na web stranici GIMlaba, kao i na oglasnoj ploči Gimlaba.

GIMLAB d.o.o.


Grga Uremović, direktor